قیاس هایی از سر تعصب

نوشتن این مقاله خالی از لطف نیست و تقریبا تمام کسانی که وارد دنیای نت می شوند با این مورد مهم دست و